تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها
ننویسید بنویسید
ئیدروکربن هیدروکربن
اساس پایه
استراتیگرافی چینه شناسی
استرس تنش
استرین کرنش
استنوسفر سست کره
اشکال شکل ها
الاستیک کشسان
امتداد راستا
امتدادلغز راستالغز
ایزوستازی همستادی
ایفا بازی
اینتروال بازه
آنالیز تجزیه
آنالیز تحلیل
آنتی کلینال تاقدیس
آنومالی بی هنجاری
بالنسبه به نسبت
بحر دریا
بدیهی روشن
پالئوژئوگرافی جغرافیای دیرینه
پروفیل نیمرخ
پلات فرم پلتفرم
پلیت صفحه
تحت زیر
تحت الارضی زیرزمینی
تحتانی زیرین
تخلخل روزنگی
تخمین برآورد
تراست راندگی
تراستی راندگی
ترسیری ترشیری
تز پایان نامه
تکتونیک زمین ساخت
توسط با
ثقل گرانش
ثقلی گرانشی
جبال کوه ها
جبه گوشته
چپ گرد چپ بر
چپلغز چپ بر
حاوی دارای
حداقل کمینه
حداکثر بیشینه
حواشی پیرامون
خزر کاسپین
خصوصیت ویژگی
دانسیته چگالی
دوران چرخش
دیاژنز سنگ شدگی
دیاگرام نمودار
راسب نهشته
راست گرد راست بر
راستلغز راست بر
رساله پایان نامه
رسوبات تخریبی رسوبات آواری
ریفت کافت
زلزله زمین لرزه
زون پهنه
ژئومورفولوژی زمین ریخت شناسی
سایزموتکتونیک لرزه زمین ساخت
سایزمیک لرزه ای
سطح اساس تراز پایه
سفیدرود سپیدرود
سکانس توالی
سلسله جبال رشته کوه
سن کلینال ناودیس
سوبسیدانس فرونشینی
سیال شاره
سیستم سامانه
سیستماتیک سامانه ای
سیلت فورش
سیلتستون سنگ فورش
شرقی خاوری
عاری از بدون
علیرغم با وجود
عمدتا به طور عمده
عمق ژرفا
عمیق ژرف
غربی باختری
غلبه کردن چیره شدن
فاز مرحله
فاسیس رخساره
فسیل سنگواره
فسیل شناسی دیرینه شناسی
فلدسپات فلدسپار
فلوئید شاره
فوقانی بالایی
قریب نزدیک
کف بستر
کمپلکس مجموعه
کنگلومرا سنگ جوش
کواترنر کواترنری
گرابن فروبوم
گراویتی گرانش
گسل نرمال گسل عادی
گل فشان گلفشان
لیتوسفر سنگ کره
لیتولوژی ترکیب سنگ شناختی
ماتریکس خمیره
ماسه سنگ سنگ ماسه
مچوریتی رسیدگی
محدب کوژ
مرتفع بلند
مصب دهانه
معادل هم ارز
مقطع برش
مقعر کاو
مکانیزم سازوکار
مکانیسم سازوکار
مورفولوژیک ریخت شناختی
میکروکنگلومرا سنگ جوش ریزدانه
مینرالوژیک کانی شناختی
نفوذپذیری تراوایی
نیم رخ نیمرخ
هورست فرابوم
هیدروکربور هیدروکربن
واجد دارای
وسیع گسترده
وفور فراوانی
وقوع رویداد
ولکانیسم آتشفشانی
ولکانیک آتشفشانی
یک سری یک دسته
اساسا در اساس
طبیعتا به طور طبیعی
معمولا به طور معمول
عموما به طور عمومی
مثلا به طور مثال
عملا در عمل
تقریبا به تقریب
نسبتا به نسبت
مستقیما به طور مستقیم
یقینا به یقین
تماما به تمام
موارد موردها
مفاهیم مفهوم ها
کمی چندی
پترولوژی سنگ‌شناسی
پتروگرافی سنگ‌شناختی
مینرالوژی کانی‌‍شناسی
شرق خاور
غرب باختر
تخمین برآورد
فرآیند فرایند
رسوبگذاری رسوب‌گذاری
بنتیک کف زی
فونا زیا
فرامینیفر روزن‌بر
اوستراکود استراکدا
کونودونت کنودونت
آن جا آنجا
این جا اینجا
آن ها آنها
این ها اینها
هم چنین همچنین
هم چنان همچنان
هم شیب همشیب
کوه زایی کوهزایی
کوه زاد کوهزاد
موسکویت مسکوویت
کوروندوم/کورندم کرندوم
اولیگوسن الیگوسن
اولیوین الیوین
سیال درگیر میانبار سیال
آن که آنکه
این که اینکه
هم سو همسو
هم خوان همخوان