تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

 

 

 

هشدار جدی به نویسندگان فصلنامه علوم زمین

 

طبق تصویب شورای تحریریه در تاریخ 03/12/1392، اگر به هر دلیلی نویسنده با داور مقاله خود تماس بگیرد، با ایشان برخورد جدی شده و مقاله از دور داوری خارج خواهد شد.

                                                                                               

   با تشکر

دبیرخانه فصلنامه علوم زمین