تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

بابت چاپ هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصدهزا ریال (1500000)

 

در دو نوبت (مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (750000 ریال) هنگام ارائه مقاله

 

و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (750000 ریال) پس از انجام داوری و صدور پذیرش)

 

به حساب شماره 789800171512 بانک سپه (به نام تعاونی مصرف سازمان زمین‌شناسی)