تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

 

فصلنامه علوم زمین از دیروز تا امروز

شالوده انتشار فصلنامه علوم زمین در پاییز 1370 پایه‌ریزی شد. اکنون با گذشت 23 سال از عمر و فعالیت آن، نهال کوچک آن زمان، اینک به درختی جوان و تنومند تبدیل شده است. جمع و جور کردن و انتشار شماره‌های نخست آن با زحمات زیاد و به همت همکاران آن زمان، سامان‌دهی شد اما نگرانی از دریافت مقاله برای شماره‌های بعد و این که به تعداد کافی مقاله به دستمان برسد از دل مشغولی‌های اصلی شورای نویسندگان فصلنامه بود. اما به یمن وجود دانش‌آموختگان فراوان و دانشمند علوم‌زمین در این فاصله زمانی 23 سال، روز به روز بر کمیت و کیفیت مقالات افزوده شد تا جایی که مجبور شده‌ایم در گزینش مقالات صافی ریزتری به کار گیریم و اعمال نظر کافی در این زمینه به خرج دهیم. حاصل این شد که به عنوان نشریه برتر با درجه علمی- پژوهشی از سوی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری شناخته و معرفی شود. کوشش‌های بعدی در ابعاد جهانی آن نیز کارساز شد، به گونه‌ای که در لیست مجلات بانک اطلاعات علوم زمین و رشته‌های وابسته″ Georef ″قرار گرفته است.

- فصلنامه علمی- پژوهشی علوم زمین اینک نخستین گام را نیز برای نمایه شدن درISI  (قرارگرفتن در Master list) و ISC برداشته است و همچنان به مسیر خود برای توسعه روزافزون و اخذ مدارج و اعتبارات بیشتر ادامه می‌دهد.

- اکنون تعداد مقالات چاپ شده به 20 تا25 مقاله در هر شماره و صفحات علوم زمین گاه تا بیش از 200 صفحه رسیده و با کیفیت ممتاز چاپ می‌شود. در حالی که شماره‌های نخست آن به زحمت به 9 مقاله در 60-70 صفحه می‌رسید.

مدیر مسئول: مهندس محمد تقی کره‌ای، سردبیر: دکتر منوچهر قرشی؛ : دکتر سید علی آقانباتی (دانشیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)؛ دکتر محمد هاشم امامی (دانشیار، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)؛ دکتر فریدون سحابی (دانشیار، پژوهشکده علوم زمین)؛ دکتر کاظم سید‌امامی (استاد، دانشگاه تهران)؛ دکتر سعید علیرضایی (استادیار، دانشگاه شهید بهشتی)؛ دکتر منوچهر قرشی (دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)؛ دکتر محمدرضا قیطانچی (استاد، مؤسسه ‍ژئوفیزیک)؛ دکتر حسین معماریان (استاد، دانشگاه تهران)؛ دکتر محمد ولی ولی زاده (استاد، دانشگاه تهران)؛ دکتر ابراهیم قاسمی‌نژاد (استاد، دانشگاه تهران)؛ دکتر حمید نظری (استادیار، پژوهشکده علوم زمین)

مدیر داخلی: مهندس مصطفی شهرابی

مدیران اجرایی: مریم طالبی، نرگس غمامی

دبیرخانه فصلنامه: زینب منوچهری، معصومه نوروزی، نعیمه موسوی

 

به امید آن روزها