تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

اعضای تحریریه فصلنامه علوم زمین

دکتر منوچهر قرشی

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین و دانشگاه آزاد تهران- شمال

سمت: سردبیر

E-mail: Ghorashi_manouchehr@yahoo.com

دکتر سید علی آقانباتی

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

E-mail: agha1036@yahoo.com

دکتر محمد هاشم امامی

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

E-mail: hashememami@yahoo.com

دکتر فریدون سحابی

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین

E-mail: fsahabi@ut.ac.ir

 

دکتر کاظم سیدامامی

استاد، دانشگاه تهران

E-mail: kemami@ut.ac.ir

دکتر حسین معماریان

استاد، دانشگاه تهران

E-mail: memarian@ut.ac.ir

   

دکتر محمد ولی ولی زاده

استاد، دانشگاه تهران

E-mail: mvalizad@chamran.ut.ac.ir

دکتر سعید علیرضایی

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

E-mail: alirezaei@sb.ac.ir

دکتر ابراهیم قاسمی‌نژاد

استاد، دانشگاه تهران

E-mail: eghasemi@khayam.ut.ac.ir

دکتر محمدرضا قیطانچی

استاد، مؤسسه ‍ژئوفیزیک

E-mail: mrghchee@ut.ac.ir

دکتر حمید نظری

استادیار، پژوهشکده علوم زمین

 

E-mail: h.nazari@ries.ac.ir