تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
آرشیو
  • تابستان 95، سال بیست و پنجم، شماره100
  • بهار 95، سال بیست و پنجم، شماره99
  • زمستان 94، سال بیست و پنجم، شماره98
  • پاییز 94، سال بیست و پنجم، شماره97
  • تابستان 94، سال بیست و چهارم، شماره96

پیوند ها

                                                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

لیست مقالات پاییز 95 

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان

1 تاریخچه رسوبگذاری سنگهای اردوویسین فوقانی و سیلورین زیرین در جنوب غرب کاشمر (بخش فوقانی سازند شیرگشت و نیور) خزایی، محمودی قرایی، محبوبی، طاهری
2 بررسی اتر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه گیری های مایکروترمور اسدی فلاح، زارع و قیطانچی
3 بازسازی محیط رسوبی نهشته های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش های کوه اسکی و هورگان، گستره نیریز، زاگرس غلامی زاده، آدابی، حسینی برزی، صادقی و قاسمی
4 بقایای ماهی های دونین در برش های ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران سیروس عباسی، بهاءالدین حمدی و محمودرضا مجیدی فرد
5 رخداد غیرهوازی اقیانوسی مرز سنومانین-تورونین در شرق حوضه کپه داغ (برش امیرآباد) با تاکید بر اجتماعات نانوفسیلی نسیم موسوی، انوشیروان لطفعلی کنی و عبالمجید موسوی نیا
6 تغییرات جرم با استفاده از ثبت دگرسانی های گرمابی با طراحی باکس دگرسانی و محاسبه فراوانی عناصر غیرمتحرک در نهشته سولفید توده ای قزل داش‌خوی محمدجعفر محمدزاده، مجید محبوبی اقدم و پریا محبی
7 انواع سیستم رگه-رگچه مرتبط با کانه زایی و مطالعات سیالات درگیر در کانسار مس-مولیبدن پورفیری سوناجیل، زون ماگمایی ارسباران حسین زاده، مغفوری و قربانی
8 تحلیل ریزساختارها و سازوکارهای دگرشکلی بخش شرقی مجموعه اولترامافیک - مافیک ده شیخ، منطقه اسفندقه، جنوب استان کرمان صحرا جلالت وکیل کندی، مجید شاه پسند زاده، حمید احمدی‌پور و مهدی هنرمند
9 تعیین موقعیت هندسی و جنبشی بخش غربی پهنه گسلی میامی - البرز شرقی - بر اساس شواهد آزمایشگاهی معصومه رستمیان، محسن خادمی، سید سعیدالرضا اسلامی و حکیمه شهبازی
10 سنگهای دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده رود: تطابق با اکلوژیت - گنیس های ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی نهایی گندوانا رضوانه جمالی آشتیانی، جمشید حسن زاده، محمد رهگشای، اکسل اشمیت، آرش شریفی و ادوارد سوبل
11 بر هم کنش دگرریختی، فرسایش و رسوبگذاری همزمان با زمین ساخت بر روی هندسه و آرایش ساختارهای بخش مرکزی کمربند دریکوند، علوی، حاجی علی بیگی و عبداللهی فرد
12 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی آق کند، شمال زنجان، با نگرشی بر پرلیت سازی فیضی، ابراهیمی، کوهستانی و مختاری
13 مطالعه پراکندگی نمونه های خاکی منطقه بهاباد توسط آنالیز با استفاده از روش های ژئوکمومتریکس با روش ICP-MS, ICP-MS ویسه، نیازی و قاسمی
14 بررسی نقش ساختارهای زمین شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی ها و آبراهه ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان انیس السادات خلیفه سلطانی، سیداحمد علوی و محمدرضا قاسمی
15 رسوب شناسی سدهای طولی در رودخانه الیاتو (جنوب باختر فریمان) حمیده قادری فیجانی، محمد خانه باد، سیدرضا موسوی حرمی، اسداله محبوبی
16 بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانی های همراه در هورنفلس های کالک-سیلیکات در هاله دگرگونی الوند هاله قربانی، محسن موذن و عادل ساکی
17 پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی) محسن علامه و بهناز ترابیان
18 مرز کامبرین-اردویسین در کپه داغ غربی و البرز شرقی هادی جهانگیر، منصوره قبادی پور و علیرضا عاشوری
19 تنوع زیستی دیرینه روزن بران کوچک پرمین بر اساس چینه نگاری سنگی و زیستی در برش آبگرم قزوین محمد مدادی، حسین مصدق، سید محسن آل علی و محمودرضا مجیدی فرد
20 شواهد میدانی و لرزه نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس و پهنه گسلی کویر معصومه قرایلو، علی یساقی و جواد باقری
21 پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و اندزیتی نئوژن ناحیه تل قربان- چاه برشک شمال شهر بابک، کرمان، ایران سید ضیا حسینی و محسن آروین
22 زمین شیمی عناصر نادر خاکی سیستم دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران علی عابدینی
23 کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبات بادی در اطراف شهر کرمان حبیبه عطاپور
24 پترولوژی و پتروژنز گدازه های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران کهنسال، قربانی، پورمعافی، خلعت بری، عمرانی
25 تحلیل لیتوفاسیس ها و شرایط رسوبگذاری توالی آواری پالئوسن در البرز شرقی، ایران فرخ نژاد، اسفندیاری، معتمد
26 مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار کانسار منیتیت - آپاتیت گزستان، ایران مرکزی سجاد افضلی، نیما نظافتی، مجید قادری
27 بررسی های زمین شناسی، سنگ شناسی، کانی سازی و میانبارهای سیال در منطقه مسگرآباد (جنوب خاور تهران) معصومه نوروزی، محمد لطفی، محمدهاشم امامی، حمایت جمالی

لیست مقالات در نوبت چاپ

1 شناسایی، بررسی ژئوشیمی و تعیین منشأ رسوبات گل فشانهای سواحل مکران نژادافضلی، شایان، لک، یمانی و قرشی
2 مطالعه سیستم پرمین در برش باغ ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت، ایران مرکزی محمدرضا پرتوآذر، بهاالدین حمدی و سیدعلی آقانباتی
3 بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه-بیستون بر پایه پژوهش های ریخت زمین ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران شیرین چیذری، حمید نظری، علیرضا کریمی باوندپور، مسعود فتوت و مهتاب ملک محمودی
4 پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های ساب ولکانیک در زایش مس محدوده چاه مورا، شمال ترود مینا بهرام پور، محمد لطفی، افشین اکبرپور و الهه بهرام پور
5 مس رگه ای جنوب باختری سرخ کوه، بلوک لوت خاور ایران: مطالعات کانی سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن احمد حسینخانی، محمد حسن کریم پور و آزاده ملک زاده شفارودی
6 بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود وحید جودکی، فرشاد کوهیان افضل، علی عالیانوری، رسول اجل لوییان و عبداله سهرابی بیدار
7 ماهیت ژئوشیمیایی سرپانتینیت های مجموعه مافیک-الترامافیک مشهد شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی پائوتتیس در شمال شرق ایران کورش محمدیها، محسن موذن، اووه آستنبرگ، رباب حاج علی اوغلی
8 محیط رسوبی، رخساره های الکتریکی و چینه نگاری سکانسی کرتاسه پایینی (سازند فهلیان) دشت آبادان عباس رمضانی اکبری، حسین رحیم پور بناب، محمدرضا کمالی، سیدرضا موسوی حرمی و علی کدخدایی
9 مینرال شیمی و ژئوشیمی دایکهای لامپروفیری کانسار مولیبدن-مس پورفیری سونگون ورزقان (شمال غرب ایران) امین اله کمالی، محسن موید، نصیر عامل و محمدرضا حسین‌زاده
10 ترافشارش راست بر ستبر پوست در همتافت تکاب، ر شمال باختر ایران مسعود بیرالوند، محمد محجل و محمدرضا قاسمی
11 زیست چینه نگاری رسوبات کربناته ائوسن شرق ایران مرکزی (ناحیه تربت جام): با اهمیت گسترش گونه Nummulites perforatus حسین مصدق، مهدی هادی و محمد پرندآور
12

مینرال شیمی کروم اسپینل و تعیین محیط زمین ساختی پریدوتیت های لرد گرم پایین واقع در شرق         حاجی آباد، جنوب شرق ایران

محمد پوستی، رویا محمدی پورتازیانی، حجت حاج حسنی و سیدمحسن مرتضوی راوری
13 واکاوی جنبش شناختی و تنش های زمین ساختی در پهنه گسلی قیر، زاگرس، ایران خلیل سرکاری نژاد و بهاره ظفرمند
14 بررسی میزان مواد غذایی آبهای سطحی کامپانین پسین-مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی اعظم ماهانی پور، امینه نجف پور، محمد داستان پور
15 سنگ نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی درون اسکارن ها (جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی) نرگس شیردشت زاده، قدرت ترابی و رامین صمدی
16 سن سنجی u-pb و ایزوتوپ های lu-hf و O بر روی کانی زیرکن توده های نفوذی دگرگون شده جنوب باختر سلماس فهیمه کوزه کولانی، محمد رهگشای و هادی شفایی مقدم
17 دگرگونی پیشرونده در متاپلیت های کمپلکس دگرگونی ده سلم، خاور بلوک لوت، به استناد حرارت سنجی زوج گارنت-بیوتیت الهام بهرام نژاد، ساسان باقری، علی احمدی و اعظم زاهدی
18 میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماه نشان-میانه، شمال باختر ایران مهتاب افلاکی، اسماعیل شبانیان، زینب داودی
20 گسلش فعال، زمین لرزه ها و فرگشت فراگام دوگانه محمدآباد در خاور ایران محمدامیر علیمی
20 آنالیز رخساره سنگی و جایگاه چینه ای افق های گکانه زایی روی-سرب-باریت با میزبان کربناته - تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد سجاد مغفوری، محمدرضا حسین زاده، عبدالرحمان رجبی و امیرمرتضی عظیم زاده
21 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی پهنه های کائولینیتزه منطقه گورگور، شمال تکاب، شمال باختر ایران علی عابدینی، عباس اروجی و علی اصغر کلاگری
22 بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین شرق افضل آباد (شمال بیرجند) بر مبنای نانوفسیل های آهکی فرح جلیلی، فاطمه هادوی، بهنام رحیمی و احمدرضا خزاعی
23 مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت - آپاتیت همیجان، جنوب باختر بهاباد، استان یزد رئوف امیرخانی، محمد ابراهیمی، میرعلی اصغر مختاری و امیرمرتضی عظیم زاده
24 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی، منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری) معصومه منصوری، کوروش شیرانی
25 تحولات پتروژنتیکی و محیط تکتونیکی هارزبورژیت های مجموعه اولترامافیک آب بید (شرق حاجی آباد، استان هرمزگان) مهدیه محمدی، حمید احمدی پور، عباس مرادیان
26 کانسار دره زنجیر، نمونه ای از کانسارهای روی-سرب با میزبان کربناته (mvt) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد سجاد مغفوری، محمدرضا حسین زاده، عبدالرحمان رجبی، امیرمرتضی عظیم زاده
27 ارزیابی آهنگ تولید حرارت حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه های آب گرم محلات، ایران) رضا پورایمانی، محمد زاهدی نژاد، محمود میرزایی
28 سنگ نگاری، منشأ و تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان سارا درگاهی، سوده صدیقیان و محسن آروین
29 تفکیک فازهای تنش دیرین با استفاده از داده های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال رامین صادقی، عبداله سعیدی، مهران آرین، منوچهر قرشی و علی سلگی
30 توموگرافی امواج لاو با استفاده از نوفه های لرزه ای محیطی در منطقه مکران مهسا عبداعتدال، ظاهر حسین مالی و محمدرضا قیطانچی
31 کاربرد روش های تصمیم گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین شناسی، ارزیابی و اولویت بندی خطر فعال شدن استراوولکان های ایران به عنوان مطالعه موردی احمد خیاط زاده و احمد عباس نژاد
32 ژئوشیمی ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیرسولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال غرب بهاباد) سارا امانی لاری، ایرج رسا و علی امیری
33 چینه نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان اعظم عبدل نیا، ایرج مغفوری مقدم و داریوش باغبانی
34 پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند در برش کلمرد، ایران مرکزی آزاده رحیمی، محمدحسین آدابی، علی آقانباتی، محمودرضا مجیدی فرد و امیرمحمد جمالی
35 کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خطواره های مرتبط با آلتراسیون در منطقه بجستان، شرق ایران ریحانه احمدی روحانی، محمدحسن کریم پور، بهنام رحیمی، آزاده ملک زاده شفارودی و صادق افشار نجفی
36 تحول سیالات کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان، بر اساس شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (o, s  و c) سمیه اسماعیل نژاد، نادر تقی پور و علی اکبر حسن نژاد
37 مطالعه کوارتزهای گرمابی بر اساس کاتدولومینساس (cl)- میکروترمومتری و لیزر رامان در کانسار لاطلا شمال میدوک فریبا پادیار، محمد رهگشای، سعید علیرضایی، محمد پورمعافی، الکساندر تورینتا، الویه واندر حقی و ماری کمیل کومون
38 تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزه ای بر اساس دورافت در یکی از مخازن ماسه ای جنوب کشور سهیلا روشن ضمیر
39 پترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی گرانیتوییدهای جنوب غرب میامی محمود صادقیان، سیدحسین حسینی، علی همتی و سکینه شکاری
40 چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین-سنومانین) در برش های باغک و شوریجه-شرق حوضه کپه داغ) مرضیه علامه، اسداله محبوبی، رضا موسوی حرمی و محمد خانه باد
41 ارزیابی پارامترهای موثر بر توزیع شکستگی ها د مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل (جنوب ایران) فریبا زحمتی، علی سلگی و علیرضا فرخ نیا
42 کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب باختر مهاباد، پهنه سنندج-سیرجان اعظم بهاروندی، محمد لطفی، مجید قادری، ممدرضا جعفری و حسینعلی تاج الدین
43 ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط 2 مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی علی ارومیه ای، الهه السادات رضوی و وحید باقری
44 رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب-انگوران-تخت سلیمان لیلا طالبی، میرعلی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی و حسین کوهستانی
45 مقایسه روند تغییرات کمی و کیفی آب دریاچه ارومیه با تأکید بر اطلاعات کرانه جنوب شرقی آن امیر شمشکی، غلامحسین کرمی
46 بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال باختری پهنه ساختاری سننج-سیرجان عرفان حاجی و حجت اله صفری
47 ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند رازک، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس: کاربرد در تعیین جایگاه زمین ساختی، سنگ مادر و هوازدگی دیرینه سید علی معلمی، محمدعلی صالحی و افشین زهدی
48 ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص الهام قدیری صوفی، سعید سلطانی محمدی، مهیار یوسفی و علی عالی انوری
49 تفسیر ساختمان سنگ کره و پوسته در منطه زاگرس با استفاده از مدلسازی مشترک داده های ارتفاعی، ژئویید و میدان پتانسیل (گرانی و مغناطیس) نعیم موسوی، وحید ابراهیم زاده اردستانی و یورک ابینگ
50 کانی شناسی و پترولوژی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد جنوب غرب کرمان عبدالحمید انصاری، سیدجمال شیخ ذکریایی، سارا درگاهی و محسن آروین
51 بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی دولومیت های بخش قربان سازند ساچون در برش تاقدیس قره - جنوب شرق شیراز عدالرضا بلوی عویدی، محمدحسین آدابی، عباس صادقی، حسن امیری بختیاری
52 بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کلچار واقع در شمال غرب ایذه سعیده سنماری
53 کانی شناسی، ژئوشیمی و فرایندهای تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی سوپرژن کانسار روی-سرب تیپ رسوبی-بروندمی آب باغ در پهنه سنندج-سیرجان مهدی موحدنیا، ابراهیم راستاد، عبدالرحمان رجبی و فلاوین شولت
54 برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر اساس داده های ژئوشیمیایی ندا سرباز، اسداله محبوبی، رضا موسوی حرمی و محمد خانه باد